Bos Management Accounting

 

Financiële jaarrekening

 

De officiële jaarrekening geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen, resultaat en, afhankelijk van de aard van de onderneming, over de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming. De jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

 

De interne (bedrijfseconomische) jaarrekening is een jaarrekening ten behoeve van de ondernemer. Deze kan per onderneming verschillen omdat er geen wettelijke bepalingen op deze vorm rusten. Deze is vaak uitgebreider en meer uitgesplitst naar product, productgroep, vestiging etc. Het eerste doel van de interne jaarrekening is dan ook informatieverschaffing aan de ondernemer.

 Werkzaamheden die wij voor u kunnen doen:

 

•  Opstellen jaarrekening

•  Evaluatie jaarrekening door een persoonlijk gesprek met u. 

•  De jaarrekening legaliseren conform wettelijke vereisten.

•  De jaarrekening deponeren bij de KvK 

 

 

 

 Wij maken gebruik van geautomatiseerde procedés zoals Exact Online en Unit 4 Fiscaal gemak. Daardoor is gewaarborgd dat zowel Bos Management Accounting zowel als genoemde partijen uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming ter beschikking kunnen stellen aan derden. (AVG proof)

Bos Management Accounting  |  info@bmaccounting.nl l Tel. 06-30384150